THE HUMAN BUSINESS
  Oferta
1 Vacantes
 

BARCELONA / Barcelona
12.000-18.000
Per un centre educatiu (de P3 a Batx2) es cerca una persona per ocupar el la posició de Coordinador/a de Menjador Escolar.

La persona que s´incorpori s´encarregarà de la gestió del servei de migdia:
• Coordinar l’equip de l’espai Migdia: cuineres, monitors de lleure i personal de neteja
• Confecció del menú i fitxa de producció de cada plat
• Control d’al·lèrgies i/intoleràncies
• Coordinar l’espai de cuina amb les classes curriculars de cuina
• Gestió de compres
• Control de calendari laboral de monitors
• Substitució d’absències de monitors
• Contacte amb altres departaments

Principals tasques:

- Elaborar la distribució horària del personal auxiliar de servei
- Fer el seguiment (observació-avaluació) i la supervisió del personal.
- Mantenir reunions de coordinació periòdiques amb el cap d’àrea i la direcció del centre per fer el seguiment del servei.
- Al final de cada mes, facilitar a la direcció del centre, la llista d’assistència dels alumnes becats perquè la signi.
- Dissenyar el programa d’activitats de lleure d’acord amb les línies traçades pel centre escolar i per l’empresa.
- Preveure i vetllar per les substitucions del personal del servei.
- Tenir cura de les instal·lacions.
- Posar en coneixement de la direcció del centre escolar qualsevol informació i incidència que es produeixi.
- Penjar el full de menús mensual i lliurar còpies als usuaris.
- Comptabilitzar els menús i passar-los a les llistes.
- Recollir els tiquets dels esporàdics i reclamar els pendents.
- Preparar material lúdic del menjador.
- Fer reunions periòdiques amb l’equip de monitors, per tal de preparar i d’avaluar el servei en funció de les línies traçades en el projecte.
- Responsabilitzar-se de la programació de les activitats concretes.
- Controlar i organitzar els diferents grups de nens i monitors adaptant les activitats a les necessitats dels nens.
- Tenir cura que es respectin tant el material com els espais que s’utilitzin.
- Revisar les graelles de control d’assistència dels nens al menjador i gestionar els impagats.
- Delegar les tasques específiques a cada monitor.
- Fer servir les dinàmiques de grup que consideri necessàries per mantenir el grup de monitors motivat i engrescat durant el servei.
- Vetllar per l’aplicació del pla de neteja i del pla de bones pràctiques en el menjador.

Preferiblement experiència de 3-5 anys com a coordinador d’un espai de restauració.
Diplomado
3 a 5 Años